De hierna beschreven algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met De Witte Wolf aangegane overeenkomsten en bevatten onder andere de rechten en plichten van de Opdrachtgever/Klant als die van De Witte Wolf.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door De Witte Wolf, met uitsluiting van andersluitende voorwaarden van haar wederpartijen tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. De Opdrachtgever/Klant verklaart dat hij/zij voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst met De Witte Wolf kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van De Witte Wolf en deze op uitdrukkelijke wijze goedkeurt en aanvaardt.

Voorgaande verklaring van voorafgaandelijke kennisname en uitdrukkelijke aanvaarding gebeurt ofwel door ondertekening van de offerte ofwel door de terugzending van de Opdrachtgever/Klant die van De Witte Wolf ontvangen email met offerte in bijlage, waarbij de Opdrachtgever/Klant zijn intenties tot het aangaan van de overeenkomst met De Witte Wolf kenbaar heeft gemaakt, en dit door al dan niet gebruik te maken van een elektronische handtekening van de Opdrachtgever/klant.

Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op maandag 12 december 2016.

 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Door ondertekening van een overeenkomst of bestelbon met De Witte Wolf verklaart de Opdrachtgever/Klant dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat, met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever/Klant.

1.2 Afwijkingen op de algemene voorwaarden is alleen mogelijk wanneer dit expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de Opdrachtgever/Klant en De Witte Wolf is opgenomen.

 1. OFFERTES

2.1 Offertes en prijsopgave door De Witte Wolf blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door De Witte Wolf. Facturering geschiedt op basis van de offerte en/of bestelbon en eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht.

2.2 Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

2.3 Alle offertes en prijsopgaven door De Witte Wolf zijn geheel vrijblijvend.

2.4 Een samengestelde prijspgave verplicht De Witte Wolf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij expliciet overeengekomen door de Opdrachtgever/Klant en De Witte Wolf.

2.5 Aanbiedingen, kortingen, promoties of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6 De Opdrachtgever/Klant erkent onderling e-mail of fax verkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2283 van het Burgerlijk Wetboek.

2.7 De getekende offerte vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.8 De offerte wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het afgesproken voorschot, namelijk 30% van het totaalbedrag vermeld in de ondertekende offerte, tenzij anders overeengekomen door de Opdrachtgever/Klant en De Witte Wolf. Indien er geen of een ander afgesproken voorschot is overeengekomen, zal dit duidelijk vermeld zijn in de offerte.

2.9 Indien De Witte Wolf op verzoek van de Opdrachtgever/Klant een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan De Witte Wolf namens de Opdrachtgver/Klant offertes aanvragen.

 1. ANNULATIE VAN DE BESTELLING.

3.1 De annulatie van een bestelling door de Opdrachtgever/Klant is mogelijk zolang De Witte Wolf haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

RISICO

4.1 Alle goederen die toebehoren aan de Opdrachtgever/Klant en zich bij De Witte Wolf bevinden, worden er bewaard op risico van de Opdrachtgever/Klant.

 1. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 De Witte Wolf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Witte Wolf het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

5.3 De Opdrachtgever/Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Witte Wolf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever/Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan De Witte Wolf.

5.4 Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan De Witte Wolf zijn verstrekt, heeft De Witte Wolf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te shorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5 De Witte Wolf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de Opdrachtgever/Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Witte Wolf kenbaar behoorde te zijn.

5.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Witte Wolf de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever/Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.7 Indien door het niet tijdig bezorgen van nodige gegevens en/of producten door de Opdrachtgever/Klant en hierdoor De Witte Wolf niet kan overgegaan naar een volgende fase, vervalt de overeenkomst met de Opdrachtgever/Klant. De extra kosten voortvloeiend uit deze vertraging zullen volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

5.8 Indien bij de uitvoering van de opdracht De Witte Wolf volgens de uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen en/of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever/Klant, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot levering, kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de Opdrachtgever/Klant.

5.9 De Witte Wolf is niet verplicht goederen en/of diensten te gebruiken die de Opdrachtgever/Klant aanleverd.

 1. BETALINGSMODALITEITEN.

6.1 Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de offerte/opdracht en/of de uitvoering ervan zal ten laste van de Opdrachtgever/Klant vallen.

6.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van De Witte Wolf contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan De Witte Wolf kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

6.2 Opsplitsing van facturen voor een project dat niet in fasen wordt aangeleverd, kan enkel op de eerst ontvangen factuur betwistingen worden kenbaar gemaakt worden aan De Witte Wolf.

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van De Witte Wolf. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.3. Indien de Opdrachtgever/Klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door De Witte Wolf, is de klant aan De Witte Wolf een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt De Witte Wolf zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de Opdrachtgever/Klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de Opdrachtgever/Klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De Opdrachtgever/Klant mag in dat geval de door De Witte Wolf gemaakte creaties niet gebruiken.

6.4 De overdracht van de broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, kunnen pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever/Klant de volledige som van het contract betaald heeft.

6.5 Webprojecten die on hold zijn gezet door de Opdrachtgever/Klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 4 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten. Online marketing-trajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden.

6.6 De Witte Wolf is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten (vb website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de Opdrachtgever/Klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de Opdrachtgever/Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. De Witte Wolf zal in elk geval de Opdrachtgever/Klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is De Witte Wolf gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Opdrachtgever/Klant in staat van faillissement is verklaard, de Opdrachtgever/Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de Opdrachtgever/Klant in staking van betaling verkeert.

 1. PRIJZEN

7.1 De opgegeven tarieven zijn in principe vast. Er is evenwel een aanpassing aan de levensduurte (=indexatie) mogelijk van zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is, of een prijsaanpassing wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen- , software- of onderdelenprijzen met minstens 10% hebben doen stijgen.

7.2 Andere tariefwijzigingen worden door De Witte Wolf minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever/klant. Laatsgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf de moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond van beëindiging opleveren.

 1. DIENSTEN.

8.1 ALGEMEEN

8.1.1 De Witte Wolf verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van De Witte Wolf zijn middelenverbintenissen. De Witte Wolf is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Opdrachtgever/Klant.

8.1.2 De Witte Wolf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. De Witte Wolf zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van De Witte Wolf of een aangestelde.

8.1.3 Wat de diensten afkomstig van toeleveranciers betreft, aanvaardt De Witte Wolf geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de toeleveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

8.1.4 De Witte Wolf kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van teksten, foto’s, photoshop en/of illustrator-bestanden of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

8.1.5 Indien de Opdrachtgever/Klant zelf wijzigingen aanbrengt aan voorgeprogrammeerde pagina’s , programmeer-code, server-instellingen, email-instellingen en hierdoor de werking gedeeltelijk en/of volledig veranderd, is De Witte Wolf niet verantwoordelijk. Aanpassingen en herstelling van de website, webshop of server in zijn oorspronkelijke houdanigheid zal steeds kosten met zich meebrengen. Deze prestaties zullen in regie worden aangerekend met de gebruikelijke tarieven, namelijk 65 euro per uur, waarbij elk begonnen uur zal worden aangerekend, met een vast startend forfaitair bedrag van 130 euro.

8.2 DOMEINNAAM

8.2.1 De domeinamen worden door De Witte Wolf aan de Opdrachtgever/Klant verstrekt per jaar, mits betaling door de Opdrachtgever/Klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de website van De Witte Wolf en wordt jaarlijks aangepast.

8.2.2 Indien de opdrachtgever/klant een domeinnaam bestelt via De Witte Wolf, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de Opdrachtgever/Klant. De Witte Wolf staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de Opdrachtgever/Klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan De Witte Wolf.

8.2.3 Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor verlengingsdatum van de domeinnaamregistratie.

8.2.4 Opzegging van domeinnamen moeten tenminste één maand voor verlengingsdatum worden opgezegd, indien dit niet gebeurd, kunnen er annuleringskosten van 50 euro in rekening gebracht worden. Bij laattijdige opzeg zal de Opdrachtgever/Klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

8.3 HOSTING

8.3.1 Voor de hosting werkt De Witte Wolf samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner.

8.3.2 De hostingdiensten worden door De Witte Wolf aan de Opdrachtgever/Klant verstrekt per jaar, mits betaling door de Opdrachtgever/Klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de website van De Witte Wolf en wordt jaarlijks aangepast.

8.3.3 Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor verlengingsdatum van het hostingpakket.

8.3.4 Opzegging van hosting moeten tenminste één maand voor verlengingsdatum worden opgezegd, indien dit niet gebeurd, kunnen er annuleringskosten van 50 euro in rekening gebracht worden. Bij laattijdige opzeg zal de Opdrachtgever/Klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

8.3.5 De Witte Wolf is niet verplicht om de hostingdiensten van de Opdrachtgever/Klant te gebruiken.

8.3.6 Indien de Opdrachtgever/Klant er expliciet op staat, dat de hostingdiensten/server van de Opdrachtgever/Klant gebruikt moet worden en er op deze hosting: updates, wijzigingen en/of bepaalde belangrijke diensten niet aanwezig zijn, is De Witte Wolf niet verantwoordelijk voor het niet goed functioneren van website/webshops/webmaatwerk.

8.3.7 Aanpassingen op de hostingdiensten/server van de Opdrachtgever/Klant zullen steeds kosten in regie worden aangerekend met de gebruikelijke tarieven, namelijk 65 euro per uur, waarbij elk begonnen uur zal worden aangerekend.

8.3.8 Een laattijdige betaling van één of meerdere hostingfacturen levert vanaf de achtste dag na ingebrekestelling grond op voor het desactiveren van de website en het verwijderen of overschrijven van de data, waarbij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd zal zijn.

8.3.9 Tenzij expliciet overeengekomen staat de Opdrachtgever/Klant zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van De Witte Wolf wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend met de gebruikelijke tarieven, namelijk 65 euro per uur, waarbij elk begonnen uur zal worden aangerekend.

8.3.10 De Witte Wolf is nooit verplicht te communiceren met derde partijen, noch zullen derde partijen ooit de toegang krijgen tot enige services waar De Witte Wolf alle rechten op heeft voorbehouden.

8.3.11 Voor zover de Opdrachtgever/Klant persoonsgegevens verwerkt op de server van De Witte Wolf, heeft De Witte Wolf de hoedanigheid van verwerker. De Opdrachtgever/Klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De Opdrachtgever/Klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

8.4 ONDERHOUDSCONTRACTEN.

8.4.1 De onderhoudscontracten worden door De Witte Wolf aan de Opdrachtgever/Klant verstrekt per jaar, mits betaling door de Opdrachtgever/Klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de website van De Witte Wolf en wordt jaarlijks aangepast.

8.4.2 Onderhoudscontracten worden voor onbepaalde duur aangegaan, behoudens andersluitende expliciete overeenkomst.

8.4.3 Onderhoudscontracten houden niet in nieuwe modules of producten programmeren, teksten of afbeeldingen plaatsen. Enkel de core van WordPress, themes en plugins worden geupdate.

8.4.4 Onderhoudscontracten van onbepaalde duur zijn te allen tijde opzegbaar mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

8.4.5 Opdrachtgever/Klant zonder een onderhoudscontract zijn zelf verantwoordelijk voor het updaten en onderhouden van hun website/webshop/webmaatwerk. De Witte Wolf kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade; welke van aard ook; verlies of hacking van de website/webshop/webmaatwerk.

8.4.6 Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen inzake onderhoud levert vanaf de eerste dag na de vervaldag een schorsing op van het recht op onderhoudsprestaties, waarbij de resterende termijnen onverminderd verschuldigd zullen zijn.

8.5 LICENTIES.

8.5.1 De licenties worden door De Witte Wolf aan de Opdrachtgever/Klant verstrekt per jaar, mits betaling door de Opdrachtgever/Klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de website van De Witte Wolf en wordt jaarlijks aangepast.

8.5.2 Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor verlengingsdatum van de licentieregistratie.

8.5.3 Opzegging van licenties moeten tenminste één maand voor verlengingsdatum worden opgezegd, indien dit niet gebeurd, kunnen er annuleringskosten van 50 euro in rekening gebracht worden. Bij laattijdige opzeg zal de Opdrachtgever/Klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

8.6 BRANDING.

8.6.1 De Witte Wolf heeft zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u.

8.6.2 We willen er u wel op wijzen dat De Witte Wolf niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.

8.6.3 De Witte Wolf kan niet verantwoordelijk gesteld worden, indien bepaalde tekens eerder door derden werden gebruikt en/of geregistreerd als merk.

8.6.4 Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.

8.6.5 We bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe met het gespecialiseerd bureau kan worden samengewerkt.

8.6.6 Het aankopen van fonts, stockfoto’s en ander grafisch materiaal gebeurt in overleg met de klant en wordt doorgerekend aan de klant. Dit kan gaan over een jaarlijkse of een éénmalige kost. De Witte Wolf is na oplevering van het project niet meer verplicht om fonts, stockfoto’s en ander grafisch materiaal opnieuw aan te leveren ten opzichte van de Opdrachtgever/Klant.

8.7 AANSPRAKELIJKHEID SOFTWARE

8.7.1. Onverminderd artikel 8.1 – Algemeen, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De Opdrachtgever/Klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

 1. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST.

9.1 Indien de Opdrachtgever/Klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft De Witte Wolf het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de Opdrachtgever/Klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

9.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de Opdrachtgever/Klant alle door De Witte Wolf verleende diensten betalen, alsook de kosten die De Witte Wolf moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat De Witte Wolf nog had kunnen factureren aan de Opdrachtgever/Klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor De Witte Wolf. Bovendien behoudt De Witte Wolf het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

9.3 Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

 1. KLANTENCOÖRDINATEN.

10.1 In het kader van de diensten voor de Opdrachtgever/Klant, verwerkt De Witte Wolf persoonsgegevens van de door de Opdrachtgever/Klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de Opdrachtgever/Klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

10.2 De Witte Wolf zal geen persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever/Klant aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan De Witte Wolf.be

10.3 De Opdrachtgever/Klant dient De Witte Wolf terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens.

10.4 Dit geldt voor elke adreswijziging, wijziging in contactpersoon of bevoegde persoon, telefoon-, faxgegevens, emailadressen, domeinnamen, enzovoort…

10.5 Wanneer de Opdrachtgever/Klant dit nalaat, is laatsgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door De Witte Wolf geleden schade.

 1. COPYRIGHT.

11.1 Al het door De Witte Wolf vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van De Witte Wolf niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

11.2 De eigendom van door De Witte Wolf verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij De Witte Wolf, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan De Witte Wolf hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is De Witte Wolf gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

11.3 De Witte Wolf behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. REFERENTIE.

12.1 De Opdrachtgever/Klant gaat ermee akkoord dat het door De Witte Wolf voor de Opdrachtgever/Klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van De Witte Wolf.

12.2 De Witte Wolf is toegestaan het ontwerp te gebruiken voor eigen promotie of publiciteit, rekening houdende met de belangen van de Opdrachtgever/Klant.

12.3 De Witte Wolf is toegestaan zijn naam op discrete wijze in de website op te nemen. Dit gebeurd onderaan de website in de footer, tenzij anders overeengekomen.

12.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is het niet toegestaan om de verwijzing naar De Witte Wolf of een andere verwijzing in die richting onderaan de websites of andere door De Witte Wolf gecreëerde online pagina’s te verwijderen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is De Witte Wolf gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

12.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, mag De Witte Wolf websites gemaakt in onderaanneming van derden opnemen in het referentieportfolio van De Witte Wolf.

 1. AANSPRAKELIJKHEID.

13.1 Voor zover De Witte Wolf bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop De Witte Wolf weinig of geen invloed kan uitoefenen kan De Witte Wolf op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met De Witte Wolf of het verbreken ervan ongeacht of deze schade onstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met De Witte Wolf.

13.2 De Opdrachtgever/Klant dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. De Witte Wolf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De Opdrachtgever/Klant zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens De Witte Wolf en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.

13.3 De Witte Wolf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de door de Opdrachtgever/Klant aangeleverde materiaal dat op de website van de Opdrachtgever/Klant is aangebracht.

13.4 De Witte Wolf is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De Opdrachtgever/Klant zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.

13.5 De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever/Klant. De Witte Wolf wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan De Witte Wolf aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de Opdrachtgever/Klant.

13.6 De Opdrachtgever/Klant zal De Witte Wolf vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

13.7 Deze algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

14 OVERMACHT

14.1 Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover De Witte Wolf geen controle heeft, bevrijden De Witte Wolf, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Opdrachtgever/Klant.

 1. NIETIGHEID

15.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen De Witte Wolf en de Opdrachtgever/Klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

16.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zulle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen De Witte Wolf en Opdrachtgever/Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

16.2 Op alle onder deze algemene voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

16.3 In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze algemene voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddelin door een erkend bemiddelaar, en dit op staffe van onontvankelijkheid.

16.4 Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Dendermonde aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.

16.5 Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.